OC

Zo werkt de oudercommissie!

De oudercommissie (OC) van Het Kompas bestaat uit een bestuur, ouders en een teamlid. Het teamlid fungeert in de OC als contactpersoon tussen de OC en het schoolteam.

Ouderparticipatie

Als lid van de OC kunnen ouders/verzorgers op een positieve manier bijdragen aan een plezierige schooltijd van hun kinder(en) op Het Kompas. Het actief organiseren en uitvoeren van de vaak feestelijke activiteiten wordt door zowel de kinderen als het schoolteam enorm gewaardeerd. Heeft u ideeën of wilt u meewerken, dan bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen met één van de zittende OC-leden.

Klassenouders

Op Het Kompas wordt er gewerkt met klassenouders. Hun taak en rol is hieronder te lezen.

protocol klassenouders Het Kompas

Wat doet de oudercommissie

Het organiseren van activiteiten voor de leerlingen die een aanvulling zijn op het reguliere onderwijsprogramma is de belangrijkste taak van de OC. Deze activiteiten worden doorgaans in en om school georganiseerd, zoals de sinterklaasviering, de kerstviering, sport- en speldagen en het jaarlijkse zomerfeest. Er is altijd minimaal één leerkracht betrokken bij de organisatie van een activiteit. De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïnd en beheerd door de penningmeester van de OC.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Zij zijn ouder/verzorger van minimaal één leerling van Het Kompas. De voorzitter en de secretaris zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom de vergaderingen. De penningmeester int de ouderbijdrage, stelt ieder jaar een begroting en een financieel jaarverslag op en verzorgt de boekhouding.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor elk kind wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor voorzieningen en activiteiten die niet gesubsidieerd worden, zoals sport- en speldagen, activiteiten rond Kerst en Pasen en de sinterklaasviering. De bijdrage is vastgesteld op € 25,00 per kind per jaar. Als uw kind na 1 december op school komt, betaalt u € 12,50. Komt uw kind na Pasen op school, dan hoeft u voor het lopend schooljaar niks meer bij te dragen. U ontvangt via de penningmeester van de OC een e-mail met betalingsgegevens. Het schoolreisje/schoolkamp wordt door school georganiseerd. De bijdrage hiervoor wordt door de school en niet door de OC geïnd.

Jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering presenteert het bestuur van de OC het jaarverslag van het voorgaande schooljaar en legt zij de begroting voor het net gestarte schooljaar voor aan de aanwezige ouders/verzorgers ter goedkeuring. Op diezelfde bijeenkomst wordt afscheid genomen van vertrekkende OC-leden en worden de OC-leden voor het nieuwe schooljaar voorgesteld.

 

Voorzitter: Daphne (moeder van Lenthe en Binck)

Secretaris: Hanna Nennie-van Gemeren (moeder van Jason, Tobias, Elias en Yoel)

Penningmeester: Edwin de Ridder (vader van Veerle en Fenna)

Namens het team is Gerda Luijs lid van de oudercommissie.

Hieronder kunt u het jaarverslag van het schooljaar 2017-2018 lezen en de bijbehorende financiële stukken.

Toelichting jaarrekening en begroting OC Kompas 2017-2018-2019